วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


อยากเป็นผู้กอบการในอนาคตมาฟังทางนี้ค่ะ^^
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
⇨⇨⇨ใครอย่างเป็นผู้ประกอบการ ยกมือขึ้น!!!⇦⇦⇦

<<<<กิจกรรมดีดีมาบอกต่อ>>>>วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

<<งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ>>
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงพชร


            1.ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน ส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

           2.วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์

          3.สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

          4.กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

          5.รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

          6.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

          7.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

          8.ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

          9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย